Mandi Bhav Home

Kodo Millet(Varagu) ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Gandai Chattisgarh Varagu 2900 2800 3000 6 2024-07-22