Mandi Bhav Home

Kulthi(Horse Gram) ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Visavadar Gujarat Other 6175 5965 6385 0.72 2024-07-12
Junagadh Gujarat Horse gram (Whole) 6150 5500 6505 16 2024-07-12
Kadi Gujarat Horse gram (Whole) 6050 5995 6185 1.1 2024-07-12