Mandi Bhav Home

Sunflower ka bhav facebook aur whatsapp par share karen

Market State Variety Modal Price
(Rs/Quintal)
Min Price
(Rs/Quintal)
Max Price
(Rs/Quintal)
Arrival
(Tonnes)
Date
Kustagi Karnataka Hybrid 4800 4800 4800 31 2024-07-11
Jalana Maharashtra Local 4100 4100 4100 1.3 2024-07-11
Kalburgi Karnataka Sunflower 4000 3650 4400 1 2024-07-11